Mae iechyd meddwl yn union fel iechyd corfforol.

Mae e gan bob un ohonom. Gall pob math o ffactorau effeithio arno. Ac mae angen i ni ofalu amdano.

Mae angen cyfleoedd i ddefnyddio gwasanaethau seicolegol o ansawdd uchel (megis therapi gwybyddol ymddygiadol neu feddwlgarwch) ar bobl Cymru ar gyfer gorbryder neu iselder ysgafn i gymedrol. Dylai’r rhain fod ar gael mewn gofal sylfaenol heb ormod o restr aros. Mae gan y gwasanaethau hyn sylfaen dystiolaeth brofedig a gallant helpu pobl i ddychwelyd at fywyd egnïol a’i gynnal. Mae presgripsiynu cymdeithasol yn ddewis arall y mae angen ei gryfhau. Mae hyn yn galluogi pobl i fanteisio ar weithgaredd anghlinigol megis dysgu mewn grwpiau, y celfyddydau, garddio, bwyta’n iach ac amrywiaeth o chwaraeon. Dylai triniaethau seicolegol fod ar gael hefyd i’r rhai sydd â salwch meddwl difrifol fel y nodir yng nghanllawiau NICE. Mae RCN Cymru yn credu hefyd y dylai y cwricwlwm addysg cyn-16 gynnwys strategaethau addysgu ar gyfer datblygu sgiliau cadernid emosiynol.

A wyddech chi?

Mae un o bob 4 oedolyn yn profi problemau iechyd meddwl neu salwch ar ryw adeg yn ystod eu hoes, ac mae un o bob 6 ohonom yn profi symptomau ar unrhyw adeg. Bob blwyddyn yng Nghymru, mae rhwng 300 a 350 o bobl yn marw o hunanladdiad, tair gwaith y nifer sy’n cael eu lladd mewn damweiniau ffordd

CAM GWEITHREDU: Gwella’r cyfleoedd i gael gafael ar wasanaethau therapi seicolegol mewn lleoliadau gofal sylfaenol. Buddsoddi mewn presgripsiynu cymdeithasol. Cyflwyno strategaethau ar gyfer datblygu cadernid emosiynol mewn addysg cyn-16

Mae profiadau cleifion anhapus ac adolygiadau annibynnol cadarn wedi dangos drwy amrywiaeth o achosion proffil uchel fod lefelau staffio is a llai sefydlog ar wardiau iechyd meddwl wedi arwain at ofal gwael i gleifion yng Nghymru. Mae angen cynyddu nifer y lleoedd myfyrwyr nyrsio a gomisiynir gan Lywodraeth Cymru ym maes iechyd meddwl er mwyn sicrhau gofal diogel ac effeithiol ar wardiau cleifion mewnol iechyd meddwl.

Mae’r Coleg Nyrsio Brenhinol yn galw am strategaeth addysg a datblygu’r gweithlu clir ar gyfer nyrsio iechyd meddwl yng Nghymru a fydd yn diwallu anghenion iechyd meddwl plant neu oedolion yn y dyfodol. Mae angen cyllid cynaliadwy ar gyfer addysg ôl-gofrestru. Mae angen addysg arbenigol mewn meysydd megis anhwylderau bwyta, camddefnyddio alcohol a sylweddau, therapi gwybyddol ymddygiadol, gwaith teuluol, ac anhwylder personoliaeth.

CAM GWEITHREDU: Cynyddu nifer y lleoedd a gomisiynir ar gyfer myfyrwyr nyrsio iechyd meddwl

Yr holl newyddion diweddaraf gan RCN Cymru

Rhagor o wybodaeth