Diogelu eich data: Datganiad preifatrwydd Grŵp yr RCN

Mae diogelu eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni. Er mwyn i chi fod o’r farn eich bod yn gallu rheoli eich gwybodaeth bersonol, rydym ni eisiau bod yn glir gyda chi am yr wybodaeth y byddwn yn ei chasglu a sut y caiff ei defnyddio.

Casglu gwybodaeth bersonol

Mae’r Coleg Nyrsio Brenhinol yn sefydliad aelodaeth, undeb llafur a chorff proffesiynol. Ynghyd â’r RCN Foundation, sefydliad elusennol annibynnol ac RCN Publishing Co Ltd (RCNi), ein cwmni cyfryngau sy’n darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am ofal iechyd ar gyfer y gweithlu nyrsio cyfan, ni yw Grŵp y Coleg Nyrsio Brenhinol.

Er mwyn ein helpu ni i ddarparu gwasanaeth i’n haelodau, ein cwsmeriaid a’n gweithwyr, mae Grŵp yr RCN yn casglu ac yn prosesu gwybodaeth bersonol benodol fel y disgrifir isod:

  • RCN: I’n helpu ni i ddarparu ein gwasanaethau gan gynnwys gweinyddu cofnodion aelodaeth, holi barn aelodau, trefnu gweithgareddau, hyrwyddo’r hyn a wnawn, neu gynorthwyo a rheoli ein gweithwyr.
  • RCNi: I’n galluogi ni i greu, cynhyrchu a dosbarthu deunydd digidol ac wedi’i argraffu, darparu cynnyrch a gwasanaethau digidol, a hyrwyddo ein digwyddiadau, ein cynnyrch a’n gwasanaethau; cadw ein cyfrifon a’n cofnodion; cynorthwyo a rheoli ein gweithwyr.
  • RCN Foundation – I’n galluogi i ddarparu gwasanaeth gwirfoddol er budd y cyhoedd cenedlaethol fel y nodir yn ein cyfansoddiad; codi arian a hyrwyddo buddiannau’r elusen; rheoli ein gweithwyr a’n gwirfoddolwyr; cadw ein cyfrifon a’n cofnodion ein hunain.

Darperir rhywfaint o’r wybodaeth hon gennych chi, ac mae’n nodi pwy ydych chi yn bersonol, er enghraifft enw, cyfeiriad e-bost a manylion banc

Rydym hefyd yn casglu gwybodaeth gan wasanaethau Grŵp yr RCN yr ydych chi wedi’u defnyddio. Er enghraifft, chwilio ein gwefannau, cofrestru ar gyfer digwyddiad neu glicio ar hysbyseb ar-lein. Mae hyn yn ein helpu i ddarganfod pa wybodaeth sy’n bwysig i chi fel y gallwn ni wella’r gwasanaethau a gynigiwn.

Defnyddio eich gwybodaeth bersonol

Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth yr ydych yn ei rhoi i ni i ddarparu, teilwra a gwella ein gwasanaethau

Dim ond am gyhyd ag y bydd gennych chi berthynas â ni y byddwn yn cadw eich gwybodaeth a phan fo rheswm dilys dros wneud hynny.

Gyda phwy y cawn ni rannu eich gwybodaeth

Efallai y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth â chwmnïau eraill Grŵp yr RCN, ac unrhyw isgontractwyr, asiantau neu ddarparwyr gwasanaethau sy’n gweithio i ni neu gwmnïau eraill Grŵp yr RCN. Efallai y byddwn ni hefyd yn rhannu eich gwybodaeth ag eraill y tu allan i Grŵp yr RCN, megis rheoleiddwyr, neu gyfreithwyr a bargyfreithwyr a allai fod yn cefnogi eich achos. Gyda’ch caniatâd chi, efallai y byddwn yn cysylltu â chi ar ran trydydd partïon dethol.

Trosglwyddo eich gwybodaeth dramor

Mae’n bosibl y caiff eich gwybodaeth ei throsglwyddo a’i storio mewn gwledydd y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd (EEA), gan gynnwys rhai nad oes ganddynt gyfreithiau sy’n darparu yr un lefel o ddiogelwch ar gyfer gwybodaeth bersonol. Pan fyddwn yn gwneud hyn, byddwn yn sicrhau bod gan eich gwybodaeth y lefel briodol o ddiogelwch megis amgryptio.

Eich hawliau

Mae gennych nifer o hawliau yn gysylltiedig â’r wybodaeth sydd gennym amdanoch. Mae’r hawliau hyn yn cynnwys:

  • yr hawl i gael gafael ar wybodaeth sydd gennym amdanoch ac i gael gwybodaeth am sut yr ydym yn ei phrosesu;
  • mewn rhai amgylchiadau, yr hawl i dynnu eich caniatâd i ni brosesu eich gwybodaeth yn ôl, a chewch wneud hyn ar unrhyw adeg. Efallai y byddwn yn parhau i brosesu eich gwybodaeth os oes gennym reswm dilys arall dros wneud hynny;
  • mewn rhai amgylchiadau, yr hawl i dderbyn gwybodaeth benodol yr ydych wedi’i ddarparu i ni mewn fformat electronig a/neu ofyn i ni ei drosglwyddo i drydydd parti;
  • yr hawl i ofyn i ni gywiro eich gwybodaeth os yw’n anghywir neu’n anghyflawn;
  • mewn rhai amgylchiadau, yr hawl i ofyn i ni ddileu eich gwybodaeth. Efallai y byddwn yn parhau i gadw eich gwybodaeth os oes gennym hawl neu os oes angen i ni ei chadw
  • yr hawl i wrthwynebu ein bod yn prosesu eich gwybodaeth, ac i ofyn i ni gyfyngu ar ein modd o wneud hynny, mewn rhai amgylchiadau. Unwaith eto, efallai y bydd sefyllfaoedd pan fyddwch yn gwrthwynebu ein bod yn prosesu eich gwybodaeth, neu’n gofyn i ni gyfyngu ar hynny, ond bod gennym ni hawl i barhau i brosesu eich gwybodaeth a/neu wrthod y cais hwnnw.

Gan fod ein Swyddfeydd ym Mhorth Caerdydd ar gau hyd nes y rhoddir rhybudd pellach, dylid anfon pob cais am bolisi diogelu data a phreifatrwydd yr RCN, gan gynnwys ceisiadau am fynediad, drwy e-bost at: dataprotection@rcn.org.uk. Mae gennych hefyd yr hawl i
gwyno i Swyddfa Comisiynydd Gwybodaeth y DU drwy fynd i www.ico.org.uk neu i’r rheoleiddiwr diogelu data yn y wlad lle rydych chi’n byw neu’n gweithio.