Cefnogi’r gymuned drwy gefnogi nyrsio

Nid yw’r rhan fwyaf o nyrsys yn gweithio mewn ysbyty. Mae dwy ran o dair o aelodau’r RCN yn gweithio yn y gymuned.

Mae oedolion a phlant â chyflyrau cymhleth yn derbyn gofal yn y gymuned yn ogystal â’r rhai hynny sy’n gwella ar ôl cael triniaeth neu lawdriniaethau. Mae Ymwelwyr Iechyd yn cefnogi mamau newydd a’r rhai hynny sy’n agored i niwed oherwydd eu hamgylchiadau. Mae Nyrsys Anabledd Dysgu yn cefnogi pobl i fyw bywydau annibynnol llawn yn y gymuned. Mae Nyrsys Ysgol yn cefnogi plant a phobl ifanc. Mae nyrsys iechyd meddwl, nyrsys carchardai, nyrsys camddefnyddio sylweddau a nyrsys practis i gyd yn gweithio’n galed ledled Cymru er mwyn sicrhau ein bod yn cael ein cefnogi yn ein bywydau dyddiol. Cefnogir rhai o’n pobl hŷn sydd fwyaf agored i niwed i barhau i fwynhau byw yn eu cartrefi eu hunain 365 diwrnod y flwyddyn gan nyrsio cymunedol sy’n darparu pecynnau gofal a thriniaeth cymhleth gartref.

A wyddech chi?

Nid yw’r rhan fwyaf o nyrsys yn gweithio mewn ysbyty. Mae dwy ran o dair o aelodau’r RCN yn gweithio yn y gymuned.

Yn ystod y degawd diwethaf yng Nghymru, bu Byrddau Iechyd yn ad-drefnu gwasanaethau ysbytai acíwt, yn lleihau nifer y gwelyau, yn annog cleifion i aros am lai o amser ac yn galluogi triniaethau a gofal mwy cymhleth i gael eu darparu gartref.

Mae pob un o’r gwasanaethau hyn yn golygu bod angen rhagor o nyrsys a staff nyrsio arnom yn y gymuned. Y newyddion da yw bod nifer y nyrsys cymunedol a’r staff nyrsio yng Nghymru yn cynyddu! Fodd bynnag, mae angen buddsoddi mewn technoleg fodern ar frys – mae llawer o’n nyrsys cymunedol yn dal i gario bagiau mawr yn llawn nodiadau papur ac yn treulio oriau ar ddiwedd y diwrnod yn ysgrifennu’r rhain. Mae angen buddsoddiad arnom mewn presgripsiynu anfeddygol annibynnol er mwyn rheoli heintiau a darparu meddyginiaeth lleddfu poen i gleifion yn brydlon ac arbed atgyfeiriadau diangen.

Mae angen rhagor o Nyrsys Ardal (sy’n meddu ar gymwysterau ymarferydd arbenigol) neu nyrsys cymunedol a chanddynt radd lefel meistr cymunedol ar Gymru ar frys. Yr uwch nyrsys hyn yw’r rhai sy’n arweinwyr ac yn ddirprwyon mewn timau nyrsio cymunedol. Maent yn darparu goruchwyliaeth glinigol i’r nyrsys a’r gweithwyr cymorth sydd yn eu timau ac yn gwneud penderfyniadau tra phwysig i gefnogi pobl sy’n agored i niwed y mae angen gofal cymhleth arnynt. Heb y lefel hon o arweinyddiaeth, mae cleifion yn debygol o gael eu haildderbyn yn ddiangen ac mae materion iechyd difrifol yn llai tebygol o gael eu gweld a’u trin yn brydlon.

Mae nifer y nyrsys Ardal a’r nyrsys cymunedol wedi bod yn gostwng yng Nghymru ers blynyddoedd lawer. Mae Llywodraeth Cymru wedi methu â chomisiynu rhagor o addysg ôl-raddedig yn y maes hwn yn gyson ac mae Byrddau Iechyd yn rhwystro unrhyw ymgais i wella hyn yn aml. Y prif reswm dros y methiant hwn yw y bydd angen i Fyrddau Iechyd ôl-lenwi’r swydd wag ar y rheng flaen tra bo nyrs yn astudio. Mae’r meddylfryd tymor byr parhaus hwn wedi creu argyfwng i Gymru drwy danseilio’r ddarpariaeth gofal iechyd cymunedol yn ddifrifol.

CAM GWEITHREDU – cynyddu nifer y nyrsys ardal a’r nyrsys sy’n meddu ar radd feistr gymunedol. Cynyddu nifer y nyrsys atal a rheoli heintiau sy’n gweithio yn y gymuned. Buddsoddi mewn cymorth TG ar gyfer nyrsio cymunedol.

Cefnogi nyrsio mewn cartrefi gofal. Buddsoddi yn ansawdd bywyd pobl hŷn

Mae nyrsio mewn cartref gofal yn swyddogaeth sy’n rhoi boddhad. Mae presenoldeb Nyrs Gofrestredig mewn cartrefi gofal ar gyfer preswylwyr ag anghenion nyrsio arnynt yn hanfodol ar gyfer monitro ac asesu iechyd a lles preswylwyr yn barhaus.

Fel ymarferwyr annibynnol, caiff eu sgiliau clinigol eu defnyddio i gydnabod ac i ragweld problemau, gan weithredu’n gyflym os bydd angen a chan osgoi derbyniadau diangen i’r ysbyty. Mae Nyrsys Cofrestredig yn allweddol wrth reoli salwch acíwt, gan wneud penderfyniadau ynghylch rheoli cyflyrau hirdymor, gofal lliniarol a gofal diwedd oes a chan ddarparu triniaethau cymhleth mewn sefyllfaoedd argyfwng. Maent hefyd yn helpu i gefnogi proses bontio ddi-dor o’r ysbyty yn ôl i’r cartref gofal.

A wyddech chi?

Dim ond 1,545 o Nyrsys Cofrestredig a gyflogir gan ddarparwyr gofal a gomisiynir yng Nghymru. Dim ond 3% o gyfanswm y gweithlu cartrefi gofal a gyflogir gan ddarparwyr gofal a gomisiynir yw hyn.

Yn anffodus, mae nyrsys a staff nyrsio mewn cartrefi gofal yn cael cyflog is yn aml o’u cymharu â nyrsys a staff nyrsio sy’n gweithio i’r GIG. Hefyd, mae angen cyfleoedd arnynt i gael gafael ar ddatblygiad proffesiynol parhaus i gefnogi eu sgiliau a’u gwybodaeth yn ogystal â’r offer cywir (megis cyfarpar diogelu personol).

CAM GWEITHREDU: Cydraddoli cyflogau, telerau ac amodau rhwng iechyd a gofal cymdeithasol

Yn anffodus, mae nyrsys a staff nyrsio mewn cartrefi gofal yn cael cyflog is yn aml o’u cymharu â nyrsys a staff nyrsio sy’n gweithio i’r GIG. Hefyd, mae angen cyfleoedd arnynt i gael gafael ar ddatblygiad proffesiynol parhaus i gefnogi eu sgiliau a’u gwybodaeth yn ogystal â’r offer cywir (megis cyfarpar diogelu personol).

CAM GWEITHREDU: Cydraddoli cyflogau, telerau ac amodau rhwng iechyd a gofal cymdeithasol

Mae COVID-19 wedi tynnu sylw at yr angen i fod â Nyrs Gofrestredig ym mhob cartref gofal ledled Cymru. Mae’r pandemig wedi dangos bod nyrsys a staff nyrsio sy’n gweithio mewn cartrefi gofal yn mynd cam ymhellach er mwyn gofalu am ein hanwyliaid. Mae angen inni wneud nyrsio mewn cartref gofal yn yrfa o ddewis cyntaf i’n graddedigion a’n pobl ifanc.

CAM GWEITHREDU: Lansio ymgyrch genedlaethol i godi proffil Nyrsio Cofrestredig mewn cartrefi gofal ac annog lleoliadau i fyfyrwyr nyrsio mewn cartrefi gofal

Mae nyrsio yn broffesiwn rhyngwladol. Daw llawer o nyrsys rhyngwladol a staff nyrsio o wahanol wledydd i gynnig eu harbenigedd i Gymru. Mae denu nyrsys rhyngwladol yn bwysig o ran ymchwil ac arloesedd mewn meddyginiaeth. Mae poblogaeth sy’n heneiddio yng Nghymru yn golygu hefyd fod mudo pobl iau i Gymru yn ein helpu i ddarparu’r cymorth gofal cymdeithasol sydd ei angen ar ein pobl hŷn. Mae’r RCN yn credu bod yn rhaid i unrhyw reolau mewnfudo annog y gweithlu nyrsio rhyngwladol i fewnfudo i Gymru.

CAM GWEITHREDU – Sicrhau bod y system fewnfudo yn annog y gweithlu nyrsio rhyngwladol i fewnfudo i Gymru

Yr holl newyddion diweddaraf gan RCN Cymru

Rhagor o wybodaeth