Mae ymchwil wedi profi

bod lefelau diogel ac effeithiol o staff nyrsio yn lleihau aildderbyniadau, cyfraddau heintio sy’n gysylltiedig â gofal iechyd, gwallau meddyginiaeth, achosion o gwympo a briwiau pwyso. Mae lefelau diogel ac effeithiol o staff nyrsio yn galluogi nyrsys i oruchwylio hydradiad, symudedd a maeth, i ddarparu gwybodaeth arbenigol a gofal tosturiol, ac i gyfathrebu â chleifion mewn amgylchedd diogel.

A wyddech chi?

Gall lefelau staff nyrsio isel gynyddu cyfraddau marwolaethau hyd at 26% o’i gymharu â wardiau sydd wedi’u staffio’n well.

Mae Adran 25B o Ddeddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016 yn ei gwneud yn ofynnol i gyfrifo lefel y “nyrsio digonol” mewn wardiau meddygol a llawfeddygol acíwt i oedolion er mwyn ystyried ffactorau megis difrifoldeb salwch y claf a sgiliau a phrofiad y staff nyrsio. Yn 2019, cyhoeddodd RCN adroddiad a ganfu fod y Ddeddf wedi newid diwylliant y GIG er gwell – ac roedd staff nyrsio ychwanegol ar bob ward ysbyty sy’n berthnasol i Adran 25B.

CAM GWEITHREDU – Ymestyn Adran 25B i wardiau cleifion mewnol iechyd meddwl ac i nyrsio cymunedol.

Mae angen nyrsys ar Gymru

Er mwyn darparu gofal diogel ac effeithiol, roedd angen rhagor o nyrsys a rhagor o weithwyr cymorth nyrsio ar Gymru. Mae hyn yn golygu bod angen inni gynyddu nifer y bobl sy’n dod yn nyrsys. Mae Llywodraeth Cymru yn comisiynu lleoedd ar gyfer graddau nyrsio gan brifysgolion ac mae nifer y lleoedd a gomisiynwyd ar gyfer nyrsio oedolion wedi cynyddu yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Er hynny, nid yw nifer y lleoedd a gomisiynwyd ar gyfer nyrsio iechyd meddwl, plant nac anabledd dysgu wedi gwneud hynny. Mae angen mynd i’r afael â hyn er mwyn darparu gweithlu medrus iawn ar gyfer y dyfodol.

Mae angen cymorth ariannol ar fyfyrwyr nyrsio llawn amser. Oedran cyfartalog myfyriwr nyrsio yw 29. Canfu arolwg yn 2019 gan RCN fod gan 31% ohonynt blant dibynnol, roedd 10% ohonynt yn rhieni sengl ac roedd 23% ohonynt yn gofalu am berthynas sy’n sâl, yn anabl neu’n oedrannus.

A wyddech chi?

Mae  50% o radd nyrsio yn cael ei dreulio mewn lleoliadau clinigol yn dysgu sgiliau ymarferol. Mae pob cynnydd o 10% yn nifer y nyrsys â gradd mewn ysbyty yn gysylltiedig â gostyngiad o 7% mewn marwolaethau cleifion.

Ynghyd ag astudio amser llawn, mae angen ffyrdd eraill o ennill gradd nyrsio. Ar hyn o bryd, mae GIG Cymru yn cynnig nifer cyfyngedig o brentisiaethau nyrsio i’r rhai a gyflogir eisoes fel gweithwyr cymorth gofal iechyd. Dylai hwn fod yn gynllun cenedlaethol sy’n agored yn uniongyrchol i’r rhai sy’n dymuno ennill gradd nyrsio wrth weithio ac ennill cyflog.

CAM GWEITHREDU – Cynyddu nifer y lleoedd nyrsio a gomisiynir i fyfyrwyr ym mhob maes nyrsio. Sicrhau cymorth ariannol i fyfyrwyr nyrsio amser llawn a chreu cynllun prentisiaeth nyrsio cenedlaethol.

Mae angen i Lywodraeth Cymru weithredu er mwyn sicrhau bod gweithio yn y GIG yn ddewis ymarferol i nyrsys. Bellach, mae mwy o nyrsys yn gadael y GIG nag sy’n ymuno. Mae llawer o nyrsys yn gyfrifol am ofalu am blant ifanc a rhieni hŷn, a byddai’n well ganddynt weithio i gyflogwr lle bo ganddynt reolaeth dros eu horiau gweithio.

CAM GWEITHREDU: Sicrhau strategaeth genedlaethol ar gyfer cadw nyrsys i’r GIG, gyda rhagor o gyfleoedd i weithio’n hyblyg yn un o’r ffactorau sy’n sbarduno’r polisïau.

A wyddech chi?

Mae dros 1600 o swyddi nyrsys cofrestredig gwag yn GIG Cymru. Dychmygwch y gofal y gallai’r nyrsys coll hyn ei ddarparu!

A wyddech chi?

Bob wythnos, mae nyrsys yng Nghymru yn rhoi oriau ychwanegol i’r GIG sydd gyfwerth â 976 o nyrsys amser llawn. Mae rhoi pwysau ar nyrsys i weithio oriau hirach yn cyfrannu at straen a salwch.

Safe and Effective Care Implementing and extending the Nurse Staffing Levels (Wales) Act 2016

Rhagor o wybodaeth