Cyflog, Telerau ac Amodau

Mae’r arweinyddiaeth a’r proffesiynoldeb y mae staff nyrsio, a’r holl weithiwr iechyd a gofal cymdeithasol wedi’i ddangos yn ystod pandemig COVID-19, yn dyst i’w hymrwymiad i ddiogelwch cleifion. Mae’r proffesiwn nyrsio wedi bod ar flaen y gad yn yr ymateb i’r pandemig, gan arwain o ran arloesedd, gweithio oriau hir mewn amodau sy’n peri straen a chan wella ansawdd triniaethau a gofal. Fodd bynnag, nid yw’r lefel hon o ymrwymiad yn newydd ym maes nyrsio. Mae nyrsys a staff nyrsio wedi ymdrechu i ddarparu gofal o ansawdd uchel i gleifion ym mhob lleoliad erioed. Mae COVID-19 wedi tynnu sylw’r cyhoedd at hyn mewn ffordd newydd.

Cymerwch ran!

Dywedwch wrth eich Aelod o’r Senedd (AS) pam mae nyrsys yn haeddu codiad cyflog o 12.5%. Mae’n cymryd llai na phum munud gyda’n dull ar-lein.

Cliciwch yma i anfon e-bost heddiw!

Diweddarwch eich manylion cyswllt

Paratowch nawr! Pan fydd Llywodraeth Cymru yn penderfynu beth mae’n credu y dylai cyflog nyrsio fod, bydd hi fyny i chi yn aelod o’r Coleg Nyrsio Brenhinol i ddweud eich dweud.

Ewch i MyRCN nawr i sicrhau bod eich manylion wedi’u diweddaru!

MyRCN login page

Mae staff nyrsio ym mhob lleoliad ar draws iechyd a gofal cymdeithasol yn haeddu gwybod bod eu gwaith yn cael ei werthfawrogi

CAM GWEITHREDU Mae’r rhaid i Lywodraeth y DU ariannu’n llawn, ac mae’n rhaid i Lywodraeth nesaf Cymru ymrwymo i godiad cyflog o 12.5% ar gyfer yr holl staff sy’n gymwys o dan Agenda ar gyfer Newid, yn rhan o gytundeb blwyddyn sy’n berthnasol yn gyfartal ar draws pob band.

CAM GWEITHREDU Mae’n rhaid i Lywodraeth nesaf Cymru ymrwymo i wella tâl a thelerau ac amodau ar gyfer nyrsio mewn lleoliadau gofal cymdeithasol. Dylai’r holl staff nyrsio fod â thâl teg, telerau cyflogaeth da ac amodau gweithio diogel Dylai hyn gymharu’n deg ar draws yr holl leoliadau.

Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Mae dysgu a datblygiad proffesiynol yn ofynion sylfaenol ar gyfer gyrfa pob nyrs. Mae hynny’n ofynnol fel y gall y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth eu hailddilysu’n llwyddiannus ac mae’n hanfodol ar gyfer diogelwch cleifion ac effeithiolrwydd clinigol. Er hynny, oherwydd anhawster wrth ôl-lenwi nyrsys ar y tîm, mae rhai cyflogwyr wedi atal nyrsys rhag cael gafael ar unrhyw ddatblygiad proffesiynol parhaus. Mae hyn yn golygu bod canfod yr wybodaeth ddiweddaraf (e.e. ynghylch deddfwriaeth galluedd meddyliol newydd) a dysgu sgiliau newydd (e.e. wrth ofalu am gleifion sy’n agored i niwed sydd â dementia) yn dod yn bethau y mae’n rhaid i nyrsys ymdrechu i’w gwneud yn eu hamser eu hunain ac ar eu cost eu hunain. Mewn cyferbyniad, mae meddygon yn gallu cael gafael ar ddatblygiad proffesiynol parhaus yn rhan o’u contractau.

A wyddech chi?

Yn arolwg cyflogaeth RCN 2019, dim ond 54% o’r holl staff nyrsio ledled y DU a ddywedodd eu bod wedi cwblhau eu hyfforddiant gorfodol diwethaf o fewn oriau gwaith arferol, ond yng Nghymru roedd hyn yn is byth ar 29% sy’n peri pryder.

CAM GWEITHREDU: Sicrhau bod nifer y nyrsys a’r staff nyrsio sy’n derbyn Datblygiad Proffesiynol Parhaus yn gwella.

Rhagor o wybodaeth am yr Ymgyrch Tâl Teg ar gyfer Nyrsio a sut y gallwch chi gymryd rhan

Rhagor o wybodaeth